Buffelmjölkproduktion

Vattenbufflar har representerat mer än tio procent av världens mjölkproduktion sedan ett antal år tillbaka, men dessa djurs potential har sällan uppskattats eller uppmärksammats. En stor anledning till detta är att de som föder upp bufflar ofta är fattiga och underprivilegierade, utan möjlighet att kommunicera vilken påverkan buffeln har i deras liv.

Ordet "buffel" ger blandade reaktioner i Nordamerika, i stora delar av Europa och i många andra delar av världen där bufflar aldrig ansetts som tamboskap. Djuret har identifierats som ett dur som passar på zoo eller i det vilda. Men det är ett av det vänligast tamdjuren inom mjölkproduktion, vilket är uppenbart i Inden där det är vanligt att se små barn hantera stora flockar med bufflar.

Buffeluppfödning har utvecklats från bakgrådarna till komersiella gårdar och stora affärsföretag. Produkter av buffelmjölk och kött har blivit mycket populära och har gjort att buffelproduktionen har börjat följa samma utveckling som den för mjölkkor. 

Dock är det så att för att denna art ska leverera optimalt i stora produktionssystem så behöver bufflelraserna förbättras med tydligt fokus på önskat resultat. Det har ännu inte hänt, även om potentialen är stor både för mjölk och köttproduktion så befinner den sig i skuggan av dåliga förutsättningar inom så väl utfodring, avel som driftsledning.

View booklet

Dairy buffalo production

Click on image to view booklet


At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.