Driftsledning för mjölkkobesättningar

Driftsledning kan definieras som övervakning av någonting (t.ex. en företagsverksamhet). Som synes är denna definition relativt bred och kan gälla de flesta driftsledningssituationer.

"Driftsledning är en omfattande aktivitet som innefattar att kombinera och koordinera mänskliga, fysiska och finansiella resurser på ett sätt som producerar en vara eller tjänst som är efterfrågad och kan erbjudas till ett rimligt pris, samtidigt som arbetsmiljön för de som är inblandade blir acceptabel." 

Driftsledning av en mjölkgård eller någon annan mindre verksamhet skiljer sig i vissa avseenden från ledningen av ett större företag. Till skillnad från i ett stort företag sätter mjölkbonden vanligtvis sina egna mål, ansvarar för ledningen av verksamheten och utför allt eller delar av arbetet. Detta gör det svårt att separera driftledningen från själva arbetet. Båda dessa uppgifter kan också utföras samtidigt. Planeringen av dagens aktiviteter kan till exempel ske samtidigt som korna mjölkas. När du gör detta finns det alltid risk att det omedelbara behovet av arbetskraft gör att driftsledningen kommer i andra hand, och att beslut förskjuts och försenas. Vi rekommenderar därför att du regelbundet sätter av viss tid för ren driftsledning. 

All verksamhetsledning, oavsett företagets storlek, involverar beslutsfattande och översyn. En bra chef kännetecknas vanligtvis av att han eller hon tar bra beslut. Alla beslut som tas av en chef kanske inte är de bästa, men ju fler beslut som tas på goda, välinformerade grunder, desto mer sannolikt är det att resultatet blir positivt. 

Men hur tar vi bra beslut och hur vet vi att resultatet blev som vi tänkt? 

Beslutsfattande kan beskrivas som en kontinuerlig process. Enligt illustrationen i figur 1 börjar denna process med observation. Genom att mäta några nyckelparametrar och jämföra dessa med historiska data är det lättare att upptäcka eventuella problem. 

När problemet uppmärksammas och förstås måste olika problemlösningsalternativ utvärderas. Detta omfattar att beräkna konsekvenserna av respektive alternativ och att jämföra dem med de individuella målen. Alternativen kanske redan är givna (t.ex. valet att använda läkemedel eller inte), men det kanske är mer komplext än så (t.ex. välja en utfodringsstrategi). När valet har gjorts och implementerats måste effekterna övervakas och kontrolleras, så att vi ser till att de uppsatta målen uppnås. Om inte kan du behöva gå igenom processen igen tills ett tillfredsställande resultat uppnås.

Bok om driftsledning

Efficient dairy herd management

Klicka på bilden för att läsa boken. (Engelska)


At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.