Leveransvillkor

Lantbruk 16
Leveransbestämmelser för lantbruksmaskiner m.m.

Dessa allmänna leveransbestämmelser ersätter köplagens bestämmelser i tillämpliga delar och skall tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat därom. Säljarens åtaganden enligt dessa bestämmelser gäller endast gods som skall användas inom Sverige. Förbindelser vid sidan av detta avtal är bindande endast om de skriftligen bekräftas. Vad avser säljaren, skall bekräftelsen ske av behörig företrädare för denne.

Läs hela Lantbruk 16 här

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.